عنوان بخشنامه :
سقف ارزی واردات بازارچه های مرزی در سال 1384
تاریخ :83/12/17
شماره بخشنامه :14873/2/83

سقف ارزی واردات بازارچه های مرزی در سال 1384 اداره كل مقررات صادرات وواردات وزارت بازرگانی نامه شماره 14873/2/83 مورخ 17/12/83 به شرح زیر ارسال نموده است: احتراما، به استناد اختیارات حاصل از مفاد بند (5) ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدینوسیله سقف ارزی واردات بازارچه های مرزی در سال 1384 كه با در نظر گرفتن حجم فعالیت بازارچه های مرزی هر استان در طول سال 1383 تعیین گردیده است به پیوست جهت اطلاع و انعكاس به گمركات اجرایی ذیربط ارسال می گردد، لازم به ذكر است از آنجائیكه میزان صادرات از طریق بازارچه های مشترك مرزی دارای محدودیت نمی باشد، تعیین سهمیه بازارچه های فوق فقط در مورد واردات كالا در مقابل صادرات می باشد. ضمنا خاطر نشان می گردد به استناد بند فوق الاشاره این سهمیه ها در طول سال قابل تعدیل است.
 سقف واردات بازارچه های مشترك مرزی در سال 1384

ردیف نام بازارچه نام استان سهمیه واردات سال 1384
میلیون دلار
1 جلف آذربایجان شرقی 5
2 نوردوز آذربایجان شرقی 10
3 رازی آذربایجان غربی 5
4 سرو آذربایجان غربی 5
5 ساری سو آذربایجان غربی 5
6 صنم بلاغی آذربایجان غربی 5
7 قاسم وش آذربایجان غربی 10
8 تمرچین آذربایجان غربی 15
9 اشنویه آذربایجان غربی 5
10 كوزه وش آذربایجان غربی 5
11 گرمی اردبیل 5
12 بیله سوار اردبیل 5
13 پارس آباد اردبیل 5
14 ایران و قطر بوشهر 5
15 كنگان بوشهر 5
16 گناوه بوشهر 5
17 پرسه سو خراسان شمالی 5
18 دوغارون خراسان رضوی 5
19 باجگیران خراسان رضوی 5
20 دوكوهانه خراسان جنوبی 5
21 میل 73 خراسان جنوبی 15
22 یزدان خراسان جنوبی 5
23 میل 75 خراسان جنوبی 5
24 آبادان خوزستان 10
25 خرمشهر خوزستان 5
26 ملك سیستان و بلوچستان 5
27 پیشین سیستان و بلوچستان 5
28 كوهك سیستان و بلوچستان 5
29 میرجاوه سیستان و بلوچستان 5
30 پسابندر سیستان و بلوچستان 5
31 میل 45 سیستان و بلوچستان 5
32 جالق سیستان و بلوچستان 5
33 سیرانبند كردستان 20
34 باشماق كردستان 20
35 سیف كردستان 10
36 شوشمی كرمانشاه 5
37 شیخ صالح كرمانشاه 10
38 پرویز خان كرمانشاه 5
39 خسروی كرمانشاه 5
40 تیله كوه كرمانشاه 5
41 پل گلستان 5
42 آستار گیلان 5
43 جاسك هرمزگان 5
44 تیاب هرمزگان 5
45 هرمز هرمزگان 15
46 گنگ هرمزگان 5
47 مهران ایلام 5
48 دهلران ایلام 5

اخبار استان

Xml error: Reference to undeclared entity 'nbsp'. Line 760, position 55.

جستجو

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت