دستور العمل داخلی بند 12 موافقتنامه ردیف 503611 بودجه سال 1381 كل كشور (كمك به تقویت و توسعه تشكل های صادراتی در چارچوب سیاست های اجرایی برنامه سوم)  

 • 1 – تشكل های صادراتی مورد تایید مركز توسعه صادرات ایران مشمول دریافت كمك های این دستورالعمل می باشند.
 • 2 – مهمترین سرفصل های كمك به تشكل های صادراتی بشرح زیر می باشد:
  • الف – برگزاری همایش های تخصصی صادراتی
  • ب – برگزاری دوره ها و یا كارگاههای آموزشی در راستای ارتقای دانش فنی اعضا در زمینه صادرات و بازاریابی
  • ج – تهیه و تولید نرم افزارهای تبلیغاتی – بازاریابی برای محصولات و خدمات صادراتی استان
  • هـ – ایجاد اتحادیه و تشكل صادارتی منطقه ای و تخصصی
  • و – حضور در مناقصات بین المللی مربوط به تشكل های صادارتی
  • ز – برنامه های توسعه صادرات
  • ح – توسعه تجارت الكترونیك
  • ط – امور اداری و سازماندهی
 • 3 – كمیته بررسی پیشنهادات اتحادیه های صادراتی در رابطه با كمك های درخواستی موضوع بند 2 این دستور العمل در مدیریت پشتیبانی و حمایت از صادركنندگان مركز توسعه صادرات ایران و با عضویت، مدیر تخصصی ذیربط مركز توسعه صادرات ایران، نماینده تشكل صادارتی ذیربط و نماینده معاونت اداری و مالی مركز توسعه صادرات ایران، تشكیل می گردد.
 • 4 – تشكل های صادراتی موظفند برنامه ها و پیشنهادات خود را حداكثر تا تاریخ 15/12/1381 به مدیریت پشتیبانی و حمایت از صادركنندگان مركز توسعه صادرات ایران ارسال نمایند.
 • 5 – كمیته مذكور در بند 3، موظف است حداكثر طی 15، به تقاضای تشكل های صادراتی رسیدگی نموده و با رعایت اولویت و با در نظر گرفتن محدودیت منابع به نحوی كه همه متقاضیان از منابع بودجه در اختیار، بهره مند گردند، اقدام نموده و لیست تشكل ها را به همراه مبلغ تایید شده برای هر تشكل، به امور مالی مركز منعكس نماید. امور مالی مركز موظف است حداكثر طی 10 روز وجوه مربوطه را به حساب تشكل های ذیربط واریز نماید.
 • 6 – درخواست تشكل ها بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:
  • الف – نام ثبت شده تشكل صادراتی و مشخصات عمومی از قبیل سال تاسیس و ...
  • ب – نام رییس و دبیر تشكل صادراتی
  • ج – تعداد اعضای فعال
  • د – برنامه تفصیلی مطابق با بند (2) این دستورالعمل به همراه برآورد مالی طرح
  • ه – حساب بانكی واریز كمك، به همراه امضاهای مجاز آن حساب
  • و – تقاضای كتبی به امضای رییس یا دبیر تشكل صاداراتی
  • ز – تایید سازمان یا اداره كل بازرگانی استان (به غیر از تهران)
 • 7 – تشكل های صادراتی استفاده كننده از این كمك ها موظفند تا پایان اردیبهشت ماه سال 1381 گزارشاقدامات خود را در خصوص نحوه هزینه كرد منابع تخصیصی و تاثیرات آن بر گسترش فعالیت های صادراتی در حوزه مربوطه را به مركز توسعه صادرات ایران منعكس نمایند.

اخبار استان

Xml error: Reference to undeclared entity 'nbsp'. Line 755, position 55.

جستجو

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت