نحوه صدور پروانه كسب صنفی جهت ایثارگران 


واحد ذیربط مراحل انجام كار مدارك لازم ( واجدین شرایط )
اداره امور اصناف و بازرگانان 1 _ تكمیل مدارك مورد لزوم اولیه محل كسب
2 _ استعلام از ادارات دارائی ، شهرداری ، بهداشت ( تست مرفین ) دادگستری مدیریت ، آموزش فنی و حرفه ای در خصوص واحدهای صنفی مشمول مدیریت نظارت بر اماكن عمومی مجمع امور صنفی واتحادیه صنفی
3 _ صدور پروانه كسب
1 _ معرفینامه از نهاد مربوطه
2 _ پایان خدمت و یا معافیت دائم
3 _ فتوكپی شناسنامه عكسدار
4 _ سند مالكیت یا اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه سریالدار بنگاهی
5 _ شش قطعه عكس 4*3
6 _ فتوكپی آخرین مدرك تحصیلی
خانواده محترم درجه یك شهدا ، مفقودین ، جانبازان و آزادگان

اخبار استان

Xml error: Reference to undeclared entity 'nbsp'. Line 760, position 55.

جستجو

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت