كارت پیله وری 

صدور كارت پیله وری 

مراحل انجام كار مدارك لازم شرایط لازم برای انجام فعالیت
( واجدین شرایط )
_ بررسی مدارك ارائه شده
_ تكمیل فرم درخواست پیله وری ( نمونه پیوست )
_ ثبت در رایانه
_ صدور كارت پیله وری
_ بایگانی فرمهای كامپیوتری
1_ گواهی عدم سوء پیشینه
2_ فیش بانكی به مبلغ 50000 ریال بحساب 917370 خزانه
3_ اصل شناسنامه
4_ اصل كارت پایان خدمت یا معافیت دائم
5_ عكس 4*3 دو قطعه
_ توضیح اینكه رزمندگان ، ایثارگران ، جانبازان ، خانواده درجه یك شهداء از پرداخت 50000 ریال معاف هستند
_ كارمند دولت نباشد .
_ دارای گواهی كارت پایان خدمت یا معافیت دائم باشد .
_ گواهی عدم سوء پیشینه كیفری داشته باشد .
_ ساكن شهرستان دارای بازارچه باشد

نحوه صدور كارت مبادلات مرزی 

مراجعه واحد ذیربط مراحل انجام كار مدارك لازم شرایط لازم برای انجام فعالیت
( واجدین شرایط )
اول اسفند تا پایان فروردین هر سال ادراه بازرگانی خارجی _ بررسی مدارك
_ صدور و یا تمدید كارت
_ امضاء كارت و تحویل به متقاضی
_ اصل شناسنامه سرپرست خانوار و 5 نفر افراد تحت تكفل
_ اخذ تآئیدیه محل سكونت از بخشداری محل
_ یك قطعه عكس سرپرست خانوار
ساكنین مناطق مرزی به تأیید بخشدار منطقه ( سرپرست خانواده )

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت