مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام در CD بانك اطلاعات صادركنندگان جمهوری اسلامی ایران 

 • 1-ارائه تاییدیه صریح از سازمان بازرگانی استان مربوطه مبنی بر اشتغال مستقیم به امر صادرات كالا
 • 2-تكمیل و تایپ فرمهای اطلاعات پایه صادركنندگان در دو نسخه فارسی و انگلیسی (بشرح 5 برگ پیوست)
 • 3-تصویر كارت بازرگانی معتبر (كلیه صفحات)
 • 4-ارائه تصویر روزنامه رسمی به منظور مشخص شدن سمت فرد صاحب كارت در شركت در مورد شخصیت های حقوقی
  تبصره: در مورد واحدهای تولیدی، صادراتی ارائه پروانه بهره برداری معتبر از وزارتخانه های ذیربط با پروانه كسب معتبر از اتحادیه صنفی مربوطه در رابطه با صنوف تولیدی نیز الزامی می باشد 5-تصویر حداقل 3 فقره از آخرین اظهارنامه های صادراتی یا پروانه های صادراتی گمركی برای هریك از سالهای 81 و 82 (ترجیحاً اظهارنامه كالاهایی كه بیشتر صادر شده است)
 • 6-اعلام میزان و نوع كالای صادر شده طی سالهای 81 و 82 طبق فرم پیوست و یا لیست گمركی كالاهای صادر شده طی سالهای مذكور
 • 7-اخذ تاییدیه از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن (در مورد تعاونی ها و اتحادیه‌های تعاونی از اتاق تعاون) یا تشكل تولیدی – صادراتی ذیربط مبنی بر تایید صریح اشتغال مستقیم متضای به امر صادرات كالا و عدم تخلف
 • 8-دفتر تجاری فعال با امكانات مناسب، Email، فاكس و ...
  تبصره1: در صورت ارائه كارت عضویت معتبر از اتحادیه و یا تشكل تولیدی – صادراتی ذیربط نیاز به ارائه تاییدیه فوق نمی باشد.
  تبصره2: در مورد صادركنندگان فرش دستباف، عضویت در اتحادیه صادركنندگان فرش ایران و یا اتحادیه صادركنندگان فرش استانها ضرورت داشته و در صورت عدم عضویت ارائه تاییدیه از اتحادیه‌های فوق الزامی است.
 • متقاضیان می بایستی 2 سری كامل از مدارك فوق الذكر را جهت ثبت نام ارائه نمایند.
 • 9-متقاضیان می بایستی بر اساس استان محل دریافت كارت بازرگانی به سازمان/ اداره كل بازرگانی استان مربوطه مراجعه نمایند.
 • 10-صادركنندگانی كه از طریق تعاونی مرزنشینان، پیله وری و بازارچه های مرزی اقدام به صدور كالا می نمایند نیز بایستی عین مدارك اعلام شده مطابق دستور العمل 3060/2/82 مورخ 30/4/82 را ارائه نمایند .

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت