مراحل صدور کالا 

مراحل صدور كالا در بازارچه مشترك مرزی 

دور كالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است كه به شرح ذیل فهرست می گردد :
 • 1- تنظیم اظهارنامه
 • 2- احراز هویت
 • 3- واریز هزینه های بانكی به صندوق
 • 4- سرویس ارزیابی (تعیین ارزیاب)
 • 5- ارزیابی
بنابراین پس از انجام مراحل 1 الی 5 اظهار نامه كالای صادراتی مهر و امضاء می گردد و نسخه ای از آن جهت صدوذر كالا به خارج از قلمرو گمركی تحویل صاحب كالا می گردد . البته در بعضی از بازارچه ها برای انجام تشریفات صادرات مراحل ذیل پیش بینی شده است . و صادر كننده برای صدور كالا مراحل مربوطه را پشت سر می گذارد ، كه به ترتیب عبارتند از :
 • 1- تسلیم اظهار نامه
 • 2- پرداخت عوارض
 • 3- صدور قبض درآمد
 • 4- ثبت دفتر كوتاژ
 • 5- ارزیابی
 • 6- اجازه بارگیری
 • 7- صدور مانیفست خروجی
 • 8- كنترل نهایی (كنترل بار موتور لنج)
در برخی از بازارچه های مرزی نیز صدور كالا دارای مراحل ذیل است كه به ترتیب عبارتند از :
 • 1- صدور قبض انبار
 • 2- درخواست حمل یكسره
 • 3- تنظیم اظهارنامه
 • 4- پرینت اظهارنامه
 • 5- احراز و ارزش
 • 6- تعیین ارزش / كوتاژ / ارزیابی (البته برای خوش نام ها و صادر كنندگان ممتاز امتیازاتی در نظر گرفته شده است)
 • 7- اخذ شماره ارزیابی
 • 8- پرینت پروانه
 • 9- كارشناس صاردات / مهر و امضاء سرویس صادرات

تنظیم اظهارنامه 

اظهارنامه صادراتی (اظهارنامه كالای خروجی) توسط گمرك در اختیار صادر كنندگان بازارچه مرزی قرار می گیرد تا نسبت به تكمیل اظهار نامه فوق توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی او تنظیم شود . بنابراین اظهار نامه اوراق چاپ شده است كه توسط صاحب (یا نماینده قانونی او) تكمیل و تنظیم می گردد لذا در هنگام صدور كالا از كشور (قلمرو گمركی) باید با تنظیم اظهارنامه نسبت به این امر اقدام نمود البته با توجه به اینكه صادرات از طریق بازارچه های مرزی صادرات قطعی است لذا در این رابطه اظهارنامه كالای صادرات قطعی تنظیم می گردد . البته در بسیاری از كشورها به هنگام خروج كالا از قلمرو گمركی فقط كافی است كالا به هنگام خروج در سكوی ارزیابی یا عبور از كانال سبز یا قرمز قرار داده شود ، مثل این است كه صاحب كالا یا نماینده قانونی او اظهارنامه را تنظیم و به گمرك تسلیم نموده باشد .
قانون امور گمركی منظور از اظهارنامه را به شرح ذیل بیان می دارد . (بند ه – ماده 2 قانون امور گمركی)
«منظور از اظهارنامه مندرج در این قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرك است ، به شكلی كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالای اظهار شده مشخص شده و از غیر آن به نحوی روشن متمایز گردد . »
اوصاف كالا شامل موارد ذیل است :
 • 1- رنگ
 • 2- اندازه
 • 3- خواص
 • 4- سایر صفاتی كه منجر به تمیز كالا از كالای ظاهرا مشابه می گردد .
مشخصات كالا عبارتند از :
 • 1- نام
 • 2- شماره
 • 3- تعرفه گمركی
 • 4- نوع كالا
 • 5- تعداد كالا
 • 6- وزن كالا
 • 7- ارزش كالا
اظهارنامه صادراتی كه توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی او تنظیم و تكمیل می گردد حاوی اطلاعات ذیل است . كه این اطلاعات مورد نیاز گمرك است .
 • مشخصات صادر كننده
 • مشخصات نماینده صادر كننده
 • گمرك مبدا
 • مشخصات گیرنده كالا در مقصد
 • اولین كشور مقصد
 • كشور طرف معامله
 • اظهار كننده كالا / نماینده
 • كد كشور مقصد
 • كشور مبدا
 • هویت و ملیت وسیله حمل در خروج
 • شرایط تحویل
 • هویت و ملیت وسیله حمل در عبور از مرز
 • نحوه حمل در مرز
 • نحوه حمل داخلی
 • استان تولید كننده كالا
 • ارز و مبلغ كل فاكتور
 • نرخ ارز
 • گمرك خروجی
 • اطلاعات مالی و بانكی
 • محل ارزیابی كالا
 • بسته ها و شرح كالا
 • كد كالا
 • وزن ناخالص
 • رویه گمركی
 • وزن خالص
 • سابقه اظهار قبلی
 • اطللاعات تكمیل گواهی ها
 • جمع ارزش صادراتی (به ریال)
 • جمع ارزش صادراتی (به دلار)
 • احراز هویت
 • و غیره
البته لازم به توضیح است كه مشخصات محموله شامل نوع – ابعاد – تعداد بسته ها ، وزن با ظرف و علامت و شماره می باشد و مشخصات كالا نیز شامل تعرفه – نوع كالا – تعداد یا مقدار كالا – وزن خالص و ارزش صادراتی كالا است و دراین فرم تنظیم شده (اظهارنامه صادراتی) هزینه های گمركی (انبارداری – باربری و ...) ثبت شده است . بنابراین تنظیم فرم های اظهارنامه صادراتی برای صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی الزامی است . كه تكمیل این فرم برای كسانی كه تصمیم به صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی می نمایند اجباری است . كه با پر كردن فرم اظهارنامه مربوطه عملیات صدور كالا در بازارچه ها شروع می گردد كه دارای دورو می باشد و حاوی اطلاعات مذكور می باشد .

واریز هزینه های گمركی 

بعد از اینكه مراحل قبلی پشت سر گذاشته شد یعنی تنظیم اظهارنامه و احراز هویت چنانچه اظهارنامه به صورت صحیح تنظیم شده باشد اظهارنامه به انضمام كلیه اسناد مربوطه لاك و مهر شده و در دفاتر ثبت می گردد . كه پس از ثبت در دفاتر و لاك و مهر صاحب كالا می باید برای پرداخت هزینه های گمركی صادرات قطعی كالا به دایره صندوق مراجعه نماید ، و نسبت به پرداخت هزینه های گمركی اقدام نماید . كه در گذشته این هزینه ها در دفتر درآمدهای عمومی و خصوصی (دفتر ژورنال) ثبت می گردیده است . ولی در حال حاضر این هزینه ها را اداره بنادر و كشتیرانی وصول می نماید .

ارزیابی كالاها صادراتی 

در هنگام ارزیابی كالای صادراتی مسایل زیر مورد بررسی قرار می گیرد كه حائز اهمیت است .
 • الف – مشخصات كالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .
 • ب – محتویات كالای صادراتی با اظهارنامه مطابقت داده می شود .
 • ج – محتویات اسناد ، اظهارنامه و كالای موجود مطابقت داده می شود .
 • د – بررسی و اطمینان از صحت ارزش كالای صادراتی و مطابقت آن با محتویات ارزش كالای صادراتی و كالای موجود .
 • ه – معاینه و آزمایش كالا در جایی كه قیمت های صادراتی اعلام شده بر حسب مواد متشكله متفاوت است .
 • ی – پلمپ و سیم و سرب (لاك و مهر) بسته ها در صورت لزوم
در این قسمت (قسمت ارزیابی) پس از ارسال پرونده از دفاتر گمركات رئیس گروه ارزیابی پس از بررسی اجمالی با توجه به نوع جنس و تخص هر یك از ارزیابان ، ارزیاب مربوطه را تعیین و عملیات ارزیابی را به ارزیاب واگذار می نماید . كه ارزیاب از دیدگاه های مختلف عملیات ارزیابی را انجام داده و مورد بررسی و كنترل قرار می دهد . كه شامل بررسی در خصوص موارد ذیل است :
 • بررسی مدارك پیوست اظهارنامه و كنترل كامل بودن و صحت آنها
 • كنترل پیوست ودن انواع مجوزها
 • كنترل محاسبات
 • كنترل تخصصی اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل صادره
 • بازدید از كالاهای صادره
 • كنترل تعداد بسته های صادراتی ، بسته بندی و تعداد موجود در رشته ها با مقایسه مدارك
 • شناخت نوع كالا
 • مطابقت كالای اظهار شده یا تعرفه
 • مطابقت مشخصات فنی با مشخصات اظهار شده
 • ارسال به آزمایش در صورت نیاز
 • ارسال و ارجاع به قیمت تعیین ارزش جهت ارزش واقعی كالا
 • امضاء اظهارنامه

صدور اسناد ترخیص 

بعد از اینكه مراحل قبلی انجام گردید پس از اطمینان از صحت مندرجات اظهارنامه و تطبیق كامل كالای صادراتی به همراه اسناد با قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، اظهارنامه از طرف رئیس گمرك امضاء و به عنوان سند ترخیص نسخه ای از آن تسلیم صاحب كالا می گردد .
به عبارت دیگر صدور ایناد ترخیص بعد از انجام مراحل ارزیابی كالای صادراتی است ، كه بر اساس این سند صاحب كالا با در دست داشتن پروانه گمركی به انبار مراجعه می نماید و كالای مربوطه را تحویل می گیرد .

خلاصه مراحل صدور كالا 

صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است كه برای سهولت این مراحل در 6 عنوان از جمله اسناد و مدارك ع تنظیم اظهارنامه ، تطبیق اسناد ،صندوق ، ارزیابی كالا و سند ترخیص به شرح ذیل طبقه بندی شده است :
اسناد و مدارك
 • 1- قبض انبار
 • 2- كارت بازرگانی
 • 3- مجوز صدور
 • 4- گواهی استاندارد
 • 5- قیمت گذاری كالا (توسط گمرك ایران)
 • 6- صورت عدلبندی
 • 7- وكالتنامه
 • 8- معرفی نامه رسمی (معرفی نماینده)
 • 9- سایر مدارك
تنظیم اظهارنامه
انعكاس اطلاعات ذیل در اظهارنامه الزامی است .
 • 1- مشخصات صادر كننده
 • 2- مشخصات ارسال كننده كالا
 • 3- مشخصات نماینده كالا در مقصد
 • 4- مشخصات خریدار
 • 5- مشخصات مجوز صدور
 • 6- كشور مبدا
 • 7- كشور مقصد وسیله حمل
 • 8- كشور مقصد نهایی
 • 9- شرایط معامله
 • 10- وسیله حمل
 • 11- محل بارگیری
 • 12- گمرك محل انجام تشریفات
 • 13- مشخصات محموله
 • 14- مشخصات كالا
 • 15- محاسبه هزینه های گمركی
تطبیق اسناد
 • 1- احراز مالكیت
 • 2- احراز شرایط
 • 3- بررسی اسناد
صندوق
پرداخت هزینه های گمركی توسط صادر كننده حسب مورد دارای اقلام ذیل است .
 • 1- تخلیه و بارگیری
 • 2- انبارداری
 • 3- آزمایش و تعرفه بندی
 • 4- بدرقه كالا
 • 5- خدمات فوق العاده
ارزیابی كالا
ارزیابی كالا نیز دارای مراحلی به شرح ذیل است :
 • 1- بررسی مشخصات محموله
 • 2- بررسی محتویات بسته
 • 3- بررسی محتویات اسناد با كالا
 • 4- بررسی صحت ارزش كالای صادراتی
 • 5- معاینه و آزمایش كالا (حسب مورد)
 • 6- پلمپ و سیم سرب بسته ها (حسب مورد)
سند ترخیص
در این مرحله سند ترخیص صادر می گردد و اظهارنامه پس از انجام تشریفات گمركی كه بر اساس قوانین و مقررات انجام شده است امضاء می گردد .

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت